Provozní řád internetu

 

Provozní řád pro práci s internetem

 

Městské knihovny Frýdlant nad Ostravicí

 

Internet je zpřístupněn zdarma (omezeně) jako zdroj informací sloužících výhradně k osobní potřebě uživatele a především jejich studijním účelům.

 

1. Registrovaný uživatel je povinen předložit platný čtenářský průkaz.

2. Neregistrovaný uživatel presenčních služeb knihovny je povinen předložit platný občanský průkaz .

3. Přístup dětem do 15 let je povolen pouze po předložení písemného souhlasu rodičů (podepsaný formulář).

4. Registrovaný čtenář musí mít uhrazen registrační poplatek.

5. Každý uživatel internetu je povinen nahlásit zahájení a ukončení práce s počítačem.

6. U jedné internetové stanice mohou pracovat maximálně 2 osoby.

7. Využití počítače jedním uživatelem je 15 minut denně zdarma, pro registrované uživatele 1 hodina denně zdarma. Doba užívání služeb internetu není pevně stanovena, pokud však o tuto službu projeví zájem další uživatel, musí do 15 minut stanici opustit a umožnit tak přístup dalším uživatelům.

8. Uživatel může používat pouze nainstalovaný SW.

9. Uživatel je povinen dodržovat Knihovní řád a Provozní řád pro práci s internetem a dbát pokynů pracovnic knihovny

10. Uživatelé si mohou předem internetovou stanici rezervovat, zamluvit stanici je možné i telefonicky nebo emailem. Stejným způsobem lze rezervace stanice předem i zrušit. Pokud se uživatel nedostaví ve sjednaný čas, bude mu internetová stanice rezervována max. 15 minut, po uplynutí této doby je rezervace zrušena.

           

      

CO NENÍ DOVOLENO :    

           

1. Vyhledávat stránky s erotickým a pornografickým obsahem, stránky  propagující xenofobii, násilí nebo podněcující k užívání drog .

2. Používat poštovní program Outlook Express .

3. Vykonávat činnost, která by poškodila provoz PC, nahrávat na pevný disk jakékoliv soubory, měnit cokoliv na nastavení počítače a programového vybavení, vypínat nebo restartovat počítač.

4. Vkládat vlastní flash disky, CD ROMy – bez dovolení obsluhy.

5. NENÍ DOVOLENO PROVOZOVÁNÍ POČÍTAČOVÝCH HER

  

 

Uživatel nese plnou zodpovědnost za případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě. Je zodpovědný za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jim zanesenými počítačovými viry a je povinen uhradit náklady vzniklé s jejich odstraněním.

Uživatel bere na vědomí, že porušení Provozního řádu je důvodem k okamžitému ukončení přístupu k síti a   může  být pracovníky knihovny vykázán z jejích prostor.

   

Tento Provozní řád pro práci s internetem je platný od 1.1.2015.

Zaniká platnost provozního řádu ze dne 1.1.2010

Ve Frýdlantu n.O. dne 1.1.2015

 

Mgr. Pavla Ručková

ředitelka Městské knihovny Frýdlant n.O.


počítadlo.abz.cz