KNIHOVNÍ ŘÁD

 

Kulturního centra ve Frýdlantu nad Ostravicí, příspěvkové organizace

 

V souladu se zřizovací listinou Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí, p.o. vydanou usnesením Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí ze dne 11. 12. 2014 a podle zákona č.257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

I.

Základní  ustanovení

Čl. 1  Právní zakotvení

 1. Podle § 4, odst. 5 Knihovního zákona knihovna realizuje právo občana na svobodný přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a  svobod a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 1. Činnosti knihovny se dále dotýkají tyto právní předpisy:
 • vyhláška Ministerstva kultury č.88/2002 Sb.k provedení zákona č.257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických informačních služeb
 • zákon č.89/1995 Sb.o státní statistické službě, ve znění zákona č.356/1999 Sb,
 • zákon č.121/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
 • zákon č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

 

Čl. 2  Poslání a činnost  knihovny

 1. Knihovna Frýdlant nad Ostravicí (dále jen knihovna) je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č.257/2001 Sb. Je zřízena za účelem poskytovat  rovným  způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona a zabezpečovat občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny.
 1. Knihovna Frýdlant nad Ostravicí je od roku 2002 jednou z pověřených knihoven v Moravskoslezském kraji zajišťující výkon regionálních funkcí  určeným knihovnám v okolních obcích.

Čl. 3 Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona, zejména podle:

§ 4

 • zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny nebo prostřednictvím meziknihovních služeb z knihovního fondu jiné knihovny,
 • poskytování ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací,
 • zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy,
 • umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má knihovna bezplatný přístup, pomocí telekomunikačního zařízení

§ 11

 • regionální funkce na základně uzavřené smlouvy s krajskou knihovnou dle § 11, odst. 3 knihovního zákona.

 

Základní knihovnické a informační služby:  

výpůjční služby

 • půjčování v budově knihovny - presenční půjčování
 • půjčování mimo budovu knihovny - absenční půjčování

meziknihovní služby - v rámci ČR

reprografické a kopírovací služby - jen  z materiálů knihovny

informační služby

 • poradenská služba - informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny
 • bibliograficko-informační služba - informace bibliografického a faktografického charakteru
 • přístup do bází dat lokálních i na síti, přístup na internet
 • konzultační služby

elektronické služby

propagační služby

 • pořádání exkurzí a informačních lekcí o knihovně a jejich službách
 • propagace knihovny v tisku a sdělovacích prostředcích
 • vytváření a aktualizace www stránek knihovny
 • pořádání besed a podobných akcí pro uživatele a děti mateřských, základních škol a gymnázia

 

 1. Knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci uživatelů, sankční poplatky, poplatky za reprografické a kopírovací služby a za některé specializované služby. Veškeré finanční částky jsou knihovnou účtovány podle zásad Knihovního řádu a ve výši stanovené Ceníkem poplatků, který je nedílnou přílohou Knihovního řádu.

Čl. 4  Přístupnost knihovny ve Frýdlantu n.O.

 1. Knihovnické a informační služby jsou poskytovány v knihovně v objektu Kulturního centra, vstupem z ulice Kadlčákova.
 1. Knihovna je přístupná uživatelům ve stanovenou půjčovní dobu. Případné omezení půjčovní doby se s dostatečným časovým  předstihem oznámí veřejnosti.

 

II.

Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 5  Registrace uživatele

 1. Uživatelem knihovny se může stát:
 • každý občan ČR bez věkového omezení, děti do 15 let na základě písemného souhlasu zákonného zástupce,
 • příslušník jiného státu, který má povolení k dlouhodobému pobytu v ČR,
 • instituce
 1. Registrovaným uživatelem se stává občan nebo instituce vyplněním přihlášky ověřené pracovníkem knihovny podle osobních dokladů, vydáním čtenářského průkazu a zaplacením registračního poplatku. Registrační poplatek platí jeden rok od data zaplacení. Uživatelé, kteří nechtějí služeb knihovny využívat pravidelně, se mohou přihlásit jednorázově za nižší poplatek. Tímto způsobem si mohou půjčit maximálně 1 dokument za 1 rok.
 1. Podpisem na přihlášce se uživatel (instituce, zákonný zástupce) zavazuje dodržovat ustanovení knihovního řádu.
 1. Za účelem ochrany knihovních fondů svěřených do správy knihovny podle obecných předpisů musí být smluvní vztah výpůjčky mezi knihovnou a registrovaným uživatelem identifikovatelný prostřednictvím základních osobní údajů čtenáře, které jsou za tímto účelem ukládány do databáze čtenářů.
 1. Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana majetku, knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, případně naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy, zejména zákony:
 • č.257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb – knihovní zákon
 • č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • č.121/2001 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon
 1. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje:

a) základní identifikační údaje uživatele:

jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození.

Tyto údaje knihovna zpracovává podle zákona č.101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů. Změnu údajů je uživatel povinen neprodleně ohlásit (změnu bydliště, jména).

Uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využít jejich služeb v plném rozsahu. Uživatel , který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může využívat pouze omezený rozsah služeb, a to těch, které jsou poskytovány anonymně (např. přístup k internetu).     

b) další kontaktní údaje uživatele (pokud je uživatel uvede):

akademické tituly, kontaktní adresa uživatele, pracoviště/škola, další možná spojení na uživatele, která uvedl (telefon, e-mail apod.)

 1. Knihovna dále o uživateli vede:

a) údaje využívané pro statistické účely a účelný rozvoj knihovních fondů (pokud je uživatel uvede) – např. nevyšší dosažený stupeň vzdělání uživatele, obor profese, atd.

b) údaje služební: uskutečnění rezervace knihy, registrace výpůjčky, její prolongace, odeslané upomínky, resp. poznámky vztahující se k porušení ustanovení knihovního řádu. 

c) údaje účetní: údaje o provedení finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou.

 1. Zaregistrovaný uživatel obdrží čtenářský průkaz, který je nepřenosný na jinou osobu a uživatel ručí za každé jeho zneužití. Případnou ztrátu průkazu je uživatel povinen ihned ohlásit pracovníkům knihovny. Uživatel nese plnou odpovědnost za dokumenty, které byly vypůjčeny na jeho čtenářský průkaz.

Při ztrátě průkazu zaplatí uživatel manipulační poplatek za vystavení nového čtenářského průkazu.

Čl. 6  Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a zachovávat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním nařízením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku knihovny.
 1. Uživatel je povinen se v knihovně chovat vůči svému okolí ohleduplně, zejména zachovávat ve všech prostorách knihovny klid, pořádek a čistotu. Uživatel nesmí ostatní ohrožovat, obtěžovat a omezovat v právu na pokojné užívání služeb knihovny (nevhodné chování, hluk, používání mobilních telefonů, zápach aj.). Pobyt v knihovně je zakázán osobám znečištěným, podnapilým nebo pod vlivem psychotropních látek.
 1. Ve všech prostorách knihovny je zakázáno kouřit, uživatelům není povoleno konzumovat nápoje a potraviny.
 1. Uživatelé jsou povinni prokázat se při vstupu identifikačním průkazem. V případě registrovaného uživatele čtenářským průkazem, v případě neregistrovaného uživatele občanským průkazem, příp. studentským průkazem.
 1. Pokud chce uživatel využít jakýchkoliv služeb knihovny je povinen:
 • vlastnit platný čtenářský průkaz nebo zaplatit jednorázový poplatek. Na cizí čtenářský průkaz si nelze dokumenty půjčovat.
 • odložit příruční zavazadlo, batohy a větší tašky do uzamykatelné skřínky z důvodu ochrany fondu a kulturního pohybu.
 1. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být trvale nebo dočasně zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti  podle platných předpisů.
 1. Připomínky, podněty a návrhy  k práci knihovny je možné podávat ústně nebo písemně řediteli nebo pracovníkům knihovny.

 

Čl. 7  Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 1. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 1. Uživatel může kopírovat informace získané z bází dat zpřístupněných v síti knihovny nebo v internetu.
 1. Uživatel může používat záznamové médium jen s vědomím pracovníka knihovny.
 1. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 1. Soubory, které uživatel během své práce uložil na pevný disk, je povinen odstranit.
 1. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat.
 1. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. - autorský zákon).
 1. Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.

 


III.

Výpůjční řád

 

Čl. 8  Způsoby půjčování

 1. Uživatelům se půjčují dokumenty z vlastního knihovního fondu po předložení průkazu uživatele a po vyhledání a objednání požadovaného dokumentu uživatelem případně po objednání uživatelem on-line.
 1. Knihovnám nebo uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb podle vyhlášky Ministerstva kultury č.88/2002 Sb. a  metodických  pokynů Národní knihovny ČR.

 

Čl. 9  Rozhodnutí o půjčování

 1. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny a s požadavky ochrany knihovního fondu. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/200 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon.
 1. Mimo budovu knihovny se zásadně nepůjčují dokumenty :
 • jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození
 • jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny (díla z příruční knihovny)
 • jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecně právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)
 • jestliže byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

 

Čl. 10  Postupy při půjčování

 1. Knihovna je povinna vyhledat a půjčit uživateli žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.
 1. Uživatel si může dokument vyhledat sám ve volném výběru knihovny nebo požádat o pomoc zaměstnance knihovny. Dokumenty je možno vyhledávat v elektronickém katalogu knihovny. Uživatel si může vyhledávat dokumenty také prostřednictvím internetu https://www.knihovnafrydlant.cz v online katalogu knihovny a objednávku zaslat na e-mail info@knihovnafrydlant.cz.
 1. Před převzetím výpůjčky uživatel provede kontrolu dokumentu a zjištěné závady ohlásí zaměstnanci knihovny. Tyto závady knihovna zaregistruje v příslušném dokumentu, případně v poznámce výpůjčního protokolu. Za neohlášené závady nese uživatel odpovědnost.
 1. Dokument, který je půjčen jinému uživateli, si může čtenář rezervovat. Adresu dosavadního držitele výpůjčky knihovna zásadně nesděluje. Jakmile je dokument vrácen, uvědomí knihovna  žadatele, který si jej může vyzvednout. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle časového záznamu.
 1. Prezenčních služeb knihovny mohou využívat i neregistrovaní návštěvníci po předložení identifikačního průkazu.

 

Čl. 11 Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůty se určují podle druhů půjčovaných dokumentů. Výpůjční doba pro absenční půjčování (mimo budovu) je u knih i časopisů jeden měsíc.
 1. Výpůjční lhůta může být prodloužena:
 • pokud dokument nemá rezervován další uživatel
 • u řádných výpůjček mimo budovu se výpůjční doba prodlužuje dvakrát, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li o dokument další uživatel, přičemž celkové prodloužení výpůjční lhůty může být maximálně 90 dní. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož díla, ale jen po jeho předložení.
 1. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčku nelze prodloužit.

 

Čl. 12  Vrácení vypůjčeného dokumentu

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Pokud tak neučiní, nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 1. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Nese za něj po celou dobu výpůjčky odpovědnost, tzn. do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Na požádání obdrží uživatel doklad o vrácení dokumentu.
 1. Vrací-li uživatel vypůjčený dokument výjimečně poštou, je povinen jej řádně zabalit a poslat doporučeně nebo zásilku pojistit. Za zásilku ručí osobně až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala a nezjistila závady.
 1. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.
 1. Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo knihovnu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatky z prodlení (poplatek za upomínku), přičemž pro povinnost zaplatit příslušný poplatek je rozhodující délka překročení výpůjční lhůty, ne faktické doručení upomínky.
 1. Jestliže uživatel ani po upomenutí dokument vypůjčený mimo knihovnu nevrátí, může být vrácení vymáháno právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 1. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Čl. 13  Meziknihovní výpůjční služby

 1. Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.
 1. Při výpůjčce prostřednictvím meziknihovní služby je uživatel povinen bezpodmínečně dodržovat podmínky a termíny vrácení stanovený knihovnou, která žádané dílo půjčuje.
 1. Při převzetí dokumentu uživatel potvrdí jeho převzetí podpisem.

 

Čl. 14   Reprografické a jiné kopírovací služby

 1. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondu knihovny nebo z fondů jiných knihoven vypůjčených v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanovením zákona č.121/2000 Sb. - autorský zákon.
 1. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li její zhotovení v rozporu s právními předpisy.
 1. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet  v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

 

IV.

Provozní řád internetových stanic

Čl. 15 Práva a povinnosti uživatelů

 1. Přístup na veřejný internet je umožněn registrovaným uživatelům knihovny po předložení registračního průkazu knihovny a ostatním uživatelům po předložení identifikačního průkazu (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas). Bez předložení požadovaného dokladu nebude přístup k internetu umožněn.
 1. Zahájení i ukončení přístupu na internet je uživatel povinen nahlásit pracovníkovi knihovny. Uživatelé internetu pracují samostatně, pracovníci knihovny neposkytují v provozní době knihovny vzdělávání počítačové gramotnosti.
 1. U jedné internetové stanice mohou pracovat maximálně dva lidé. Doba užívání služeb internetu není pevně stanovena, pokud však o tuto službu projeví zájem další uživatel, musí do 15 minut stanici opustit a umožnit tak přístup dalším uživatelům.
 1. Uživatelé si mohou předem internetovou stanici rezervovat, zamluvit stanici je možné i telefonicky nebo emailem. Stejným způsobem lze rezervace stanice předem i zrušit. Pokud se uživatel nedostaví ve sjednaný čas, bude mu internetová stanice rezervována max. 15 minut, po uplynutí této doby je rezervace zrušena.
 1. Uživatel se zavazuje, že nebude rozesílat lživé, hanlivé a anonymní informace, nebude přistupovat k aplikacím, které propagují násilí, rasovou nebo národnostní nesnášenlivost a pornografii a nebude manipulovat s prostředím Windows, měnit nastavení nebo vymazávat soubory, restartovat počítače a používat jakékoliv jiní aplikace bez souhlasu zaměstnance knihovny.
 1. Uživatel je odpovědný za škody, které vzniknou knihovně nebo dalším osobám porušením uživatelský zásad, nesprávnou manipulací s výpočetní technikou nebo poškozením programového vybavení.
 1. Poslednímu uživateli je zahájení přístupu na internet umožněno 15 minut před ukončením provozní doby. Přístup k internetu je uživatel povinen ukončit s ukončením provozní doby knihovny.
 1. Při porušení provozního řádu bude uživateli přístup k internetu ukončen.

 

V.

Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl. 16 Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.
 1. O způsobu náhrady rozhoduje vedoucí knihovny. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat  jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu.
 1. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 1. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Čl. 17  Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 1. Poplatek z prodlení:
 • povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem,který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.
 1. Vymáhání nevrácených výpůjček:
 • nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů půjčených mimo budovu. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis vedoucí knihovny) může následovat vymáhání právní cestou.
 • v případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, je uživatel povinen uhradit náklady s tím spojené. Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou.

 

 1. Ztráta průkazu uživatele:
 • za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

 

 

Čl. 18  Zálohy a kauce

 1. Při půjčování mimo budovu u jednorázové výpůjčky, může knihovna žádat jako záruku řádného vrácení složení kauce, na kterou knihovna vystaví stvrzenku. Při řádném vrácení výpůjčky předloží uživatel i stvrzenku a knihovna mu kauci vrátí.
 1. Propadnutí kauce:
 • nedodrží-li uživatel ustanovení knihovního řádu, kauce propadá v plné výši ve prospěch knihovny
 • propadnutím kauce nezaniká nárok knihovny na vrácení knihovního dokumentu v řádném stavu, zaplacení poplatků z prodlení, případně nárok na náhradní vyrovnání závazků v souladu s knihovním řádem.

 

Čl. 19 Náhrada všeobecných škod

 1. Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto náhrady:
 • uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a ve vazbě přiměřeně stejné kvality,
 • jestliže náhrada podle předcházejícího bodu není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout s uživatelem náhradu formou dodání jiného vydání dokumentu, případně pořízení fotokopie vypůjčené knihy včetně vazby (obojí na náklady uživatele),
 • požadovat finanční náhradu, a to až do výše maximálně 100% pořizovací ceny dokumentu podle cen na trhu v době ztráty nebo poškození.
 1. Při postupu podle bodů b), c) je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, když se způsobená škoda týkala jen části dokumentu (např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového dokumentu).
 1. Při náhradě podle bodů b), c) se vybírá manipulační poplatek za úkony spojené v knihovně s likvidací způsobené škody (administrativní agenda, bibliografická zjišťování, knihovnické zpracování atd.) za jeden dokument.
 1. Za škody způsobené na ostatním majetku v knihovně odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

VI.

Závěrečná ustanovení

 1. Výjimky z Knihovního řádu povoluje dle rozsahu ředitel Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí p.o, nebo vedoucí knihovny.
 1. Knihovní řád knihovny se vztahuje na pracoviště knihovny.
 1. Nedílnou součástí Knihovního řádu je příloha Ceník služeb a poplatků.

 

Účinnost knihovního řádu

Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015

 

VII.

Přílohy Knihovního řádu

Seznam příloh:

 

 1. Ceník služeb a poplatků
 2. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny

 

 

Vydala:           Ing. Kateřina Kaiserová, ředitelka Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí, p.o.


počítadlo.abz.cz