Vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace

04.12.2013 21:03

Město Frýdlnt nad ostravicí VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

 

na  pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace

 

Městská knihovna Frýdlant nad  Ostravicí, příspěvková organizace

se sídlem ul. Kadlčákova 1466, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí IČ 47999811

 

 1. Druh práce:                        Ředitel/ka  Městské knihovny Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace

Místo výkonu práce:        Frýdlant nad Ostravicí

Platová třída:                     10, dle katalogu prací

Pracovní poměr:               doba neurčitá

 

Požadované předpoklady:

 1. vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu – výhodou je

                zaměření na knihovnictví a informační studia

2.    znalost problematiky řízení příspěvkové organizace

3.    znalost:

 • zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 257/2001 Sb., knihovní  zákon,  ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 - 2015 a Koncepce v Moravskoslezském kraji
 • Standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými  obcemi a kraji na území ČR.
 1. praxe v knihovnické činnosti 
 2. organizační, řídící  a komunikační schopnosti

Písemně zašlete:

 • přihlášku: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

(uveďte kontaktní adresu, telefon, případně e-mail)

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních
  a o odborných znalostech a dovednostech
 • koncepci rozvoje organizace (maximálně 4 strany strojopisu)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění

 

K výběrovému řízení budou přijaty pouze přihlášky podané do uvedeného termínu a doložené kompletními doklady (přihlášku, životopis, koncepci rozvoje organizace a písemný souhlas vlastnoručně podepište).

 

Předpokládaný nástup do funkce: 1. 03. 2014, případně po dohodě

Informace: www.frydlantno.cz

Přihlášky podejte v termínu do 31. 12. 2013 na adresu:

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ, Odbor školství a  kultury, Náměstí č. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

 

Obálku označte textem: „výběrové řízení MěK Frýdlant nad Ostravicí - neotvírat“

celý soubor ke stažení zde


počítadlo.abz.cz